A k t u a l i t y:

Aktuální oznámení - upozornění

MVDr.Úspo Hana Miškaninová - 731411293
veterinaberkovice@seznam.cz

Výlet Drážďany - 8.12.2018

Nábor chlapců a dívek do fotbalu

 

Voda plně pod kontrolou severočeských měst a obcí

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou nyní v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí  jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2016 v regionu působnosti SVS byla délka vodovodní sítě na 8 958 km (bez přípojek), počet vodojemů 988 a úpraven vod 59. Kanalizační síť se prodloužila na 3 956 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 189.

Z tisku:
"Ocenění za odpovědnou péči o majetek SVS
V centru našeho zájmu je trvale obnova majetku, proto plníme Plán financování obnovy, který je součástí Podnikatelského záměru SVS. V roce 2017 budeme investovat do majetku celkem 1,31 miliardy korun. Jde o vlastní prostředky SVS, které představují 42 % z tržeb za vodné a stočné. Dělí se v poměru 86 % na obnovu vodohospodářského majetku (1,123 miliardy korun) a 14 % na strategické investice, vyvolané legislativou (187 milionů korun). Snažíme se mít cenu vody v severočeském regionu nastavenou tak, aby bylo možné v dostatečné míře obnovovat zastaralou infrastrukturu. Letošní benchmarking Ministerstva zemědělství tak potvrdil, že se chováme zodpovědně a příkladně se o infrastrukturu staráme. Jiné vodárenské společnosti mají sice i nižší ceny, ale je to na úkor budoucích generací, které nebudou mít dostatečné finanční prostředky na obnovu vodohospodářského majetku."

 

 

Výpočet slevy poplatku za svoz komunálního odpadu - podrobně

Obec má uzavřenou Smlouvu o zpětném odběru obalů. Namátkově se zjišťuje průměrný podíl obalů ve tříděném odpadu a obec dostává zaplaceno za množství obalů. Platba za obaly pro celou obec bývá asi tak 30 až 45 tisíc Kč za rok. Na konci roku se pro každé popisné číslo podle údajů ze sběrného dvora a podle stanovených podílů spočítá množství obalů. Spočítá se kolik Kč připadá na 1 kg obalů a celá platba, kterou dostala obec, se pak zpětně rozpočítá na jednotlivá čísla popisná.Výsledné částky se zaokrouhlí. O tomto rozhodlo zastupitelstvo obce v minulosti na podporu třídění odpadu a jako malou odměnu občanům šetřícím naše životní prostředí. Třídění odpadu je pro obec finančně ztrátové, proto pro omezení svozu tříděného odpadu z okolí je nejvyšší sleva 400,- Kč na osobu (tj. každá osoba musí zaplatit za svoz domovního alespoň 100,- Kč).

 

Podrobný přehled povinností občana měnícího trvalý pobyt.

Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu? V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravila návod pro občana, který se týká problematiky změny adresy trvalého pobytu. Leták (návod) popisuje, kam všude je třeba tuto změnu (ne)hlásit.
 

 

 

Prezentace__RUD_Novy_model_sdilenych_dani_pro_obce.

   
 
© PortalWeb.cz - tvorba web stránek